Evropska konvencija za zaštitu životinja za klanje

EVROPSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA ZA KLANJE

“Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, br. 6/1996

Države članice Evropskog saveta, potpisnice ove Konvencije,

Smatrajući da je poželjno da se obezbedi zaštita životinja koje će se zaklati;

Smatrajući da metode klanja koje koliko god je to moguće pošteđuju životinje od patnje i bola treba jednako primenjivati u njihovim zemljama;

Smatrajući da strah, šok, patnja i bol koji se nanose životinjama za vreme klanja mogu da utiču na kvalitet mesa,

Složile su se oko sledećeg:

POGLAVLJE I

Opšti principi

Član 1.

1. Ova Konvencija će se odnositi na prenos, smeštaj pre klanja, savlađivanje, omamljivanje i klanje domaćih jednopapkara, preživara, svinja, zečeva i živine.

2. U svrhu ove Konvencije:

Klanica: će označavati bilo koje prostorije pod zdravstvenom kontrolom, namenjene stručnom klanju životinja radi dobijanja mesa za potrošnju ili iz bilo kog drugog razloga;

Prenos životinja: će označavati istovar ili prevoz životinja od platformi za istovar ili od štala i torova u klanicama do prostorija ili mesta gde će se zaklati;

Smeštaj pre klanja: će označavati držanje životinja u štalama, torovima ili pokrivenim površinama u klanicama kako bi im se pružila neophodna pažnja (voda, krma, odmor) pre klanja;

Savlađivanje: će označavati primenu bilo kog postupka u odnosu na životinju, u skladu sa odredbama ove Konvencije, sa ciljem da joj ograniči pokrete kako bi se olakšalo omamljivanje i klanje;

Omamljivanje: će podrazumevati bilo koji postupak u skladu sa odredbama ove Konvencije, koji kada se primeni na životinju dovodi do stanja neosetljivosti koje traje dok životinja ne ugine, i na taj način je pošteđuje u svakom slučaju svake patnje koja se može izbeći;

Klanje: će označavati prouzrokovanje smrti kod životinja posle savlađivanja, omamljivanja i krvarenja, sa izuzecima koji su navedeni u Poglavlju III ove Konvencije.

Član 2.

1. Svaka ugovorna strana će preduzeti neophodne korake da osigura primenu odredbi ove Konvencije.

2. Ništa, međutim, u ovoj Konvenciji neće sprečavati zemlje ugovornice da usvoje strožija pravila radi zaštite životinja.

3. Svaka ugovorna strana će obezbediti da projekat, izgradnja i objekti klanica i njihov rad budu takvi da osiguraju da se ispune odgovarajući uslovi koji su izloženi u ovoj Konvenciji, kako bi se životinje poštedele bilo kog uzbuđenja, bola ili patnje koji se mogu izbeći.

4. Za klanje izvan ili unutar klanica, svaka ugovorna strana će osigurati da se životinje poštede svakog bola ili patnje koji se mogu izbeći.

POGLAVLJE II

Isporuka životinja klanicama i njihov smeštaj pre klanja

Član 3.

1. Životinje će se istovarivati što je pre moguće. Dok čekaju u prevoznom sredstvu, biće zaštićene od ekstremnih vremenskih prilika i obezbediće im se odgovarajuća ventilacija.

2. Osoblje koje je odgovorno za prenos i smeštaj takvih životinja pre klanja, raspolagaće potrebnim znanjem i stručnošću, i ispunjavaće uslove izložene u ovoj Konvenciji.

Odeljak I

Prenos životinja u okviru klanica

Član 4.

1. Životinja će se istovarivati i prenositi pažljivo.

2. Odgovarajuća oprema kao mostići, rampe i platforme, koristiće se za istovar životinja. Oprema će biti izgrađena sa daščanim podom koji će omogućavati normalan položaj nogu i ukoliko je neophodno, imaće bočnu zaštitu. Mostići, rampe i platforme će imati najmanji mogući nagib.

3. Životinje ne smeju biti uplašene ili uzbuđene. U svakom slučaju mora se povesti briga o tome da se životinje ne prevrnu na mostićima, rampama ili platformama, i da ne mogu pasti sa njih. Posebno, životinje se neće dizati za glavu, noge ili rep, na način koji im nanosi bol ili patnju.

4. Kada je to neophodno, životinje će se sprovoditi posebno. Hodnici duž kojih se one kreću takođe moraju biti konstruisani tako da se životinje ne mogu povrediti.

Član 5.

1. Kada se životinje pokreću treba koristiti njihov instinkt za kretanje u krdu. Instrumenti će se koristiti samo da ih usmere i to samo kratko. Posebno neće biti udarane, niti će se koristiti pritisak, po bilo kom osetljivom delu tela. Elektrošokovi mogu da se koriste samo za goveda i svinje, pod uslovom da ne traju duže od dve sekunde, da su u odgovarajućim intervalima i da životinje imaju prostor za kretanje; takvi šokovi će se primenjivati samo na odgovarajuće mišiće.

2. Repovi životinja se neće gnječiti, uvrtati ili lomiti i njihove oči se neće dirati. Neće se udarati ili šutirati.

3. Kavezima, korpama i sanducima u kojima se životinje prenose pažljivo će se rukovati. Oni se neće bacati na zemlju, niti prevrtati.

4. Životinje koje se isporučuju u kavezima, korpama ili sanducima sa slabim ili perforiranim dnom, istovarivaće se sa posebnom pažnjom kako bi se izbeglo ranjavanje ekstremiteta životinja. Tamo gde je to potrebno, istovarivaće se pojedinačno.

Član 6.

1. Životinje se neće odvoditi od mesta klanja ukoliko se mogu odmah zaklati.

2. Životinje koje se ne zakolju odmah po dolasku smestiće se u prostor predviđen za smeštaj pre klanja.

Odeljak II

Smeštaj pre klanja

Član 7.

1. Životinje će biti zaštićene od nepogodnih klimatskih uslova. Klanice će biti opremljene dovoljnim brojem boksova i torova za smeštaj životinja pre klanja, uz zaštitu od uticaja lošeg vremena.

2. Pod prostora gde se životinje istovaruju, pokreću, čekaju ili privremeno smeštaju, neće biti klizav. Biće takav da se može čistiti, dezinfikovati i detaljno osušiti od tečnosti.

3. Klanice će imati pokrivene prostore sa koritima sa hranom i vodom, i mesto za privezivanje životinja.

4. Životinje koje moraju da prenoće u klanici biće tako smeštene i, gde je to pogodno, privezane na takav način da mogu da legnu.

5. Životinje koje su prirodno neprijateljski raspoložene jedne prema drugima zbog svoje vrste, pola, životne dobi ili porekla, biće odvojene jedne od drugih.

6. Životinje koje su privezane u kavezima, korpama ili sanducima, biće zaklane što je moguće pre; u protivnom će se napajati i hraniti u skladu sa odredbama člana 8.

7. Ako su životinje bile izložene visokim temperaturama na vlažnom vremenu, biće rashlađene.

8. Tamo gde klimatski uslovi to zahtevaju (npr. visoka vlaga, niske temperature), životinje će biti smeštene u prostorijama sa dobrom ventilacijom. Za vreme ishrane, boksovi će biti odgovarajuće osvetljeni.

Odeljak III

Briga

Član 8.

1. Ukoliko se ne odvedu što je moguće pre do mesta klanja, životinjama će se dati voda po dolasku u klanicu.

2. Sa izuzetkom životinja koje treba da se zakolju u roku od dvanaest sati po dolasku, životinjama će se kasnije davati umerene količine hrane i vode u odgovarajućim intervalima.

3. Tamo gde životinje nisu privezane, obezbediće se posude za hranu koje će omogućiti životinjama da se nesmetano hrane.

Član 9.

1. Zdravstveno stanje životinja će se proveravati bar svako jutro i veče.

2. Bolesne, slabe ili povređene životinje će odmah biti zaklane. Ukoliko ovo nije moguće, biće odvojene kako bi bile zaklane što je pre moguće.

Odeljak IV

Ostale odredbe

Član 10.

Što se tiče irvasa, svaka ugovorna strana može da odobri odstupanje od odredbi Poglavlja II ove Konvencije.

Član 11.

Svaka ugovorna strana može da propiše da će se odredbe Poglavlja II ove Konvencije primenjivati mutatis mutandis na prenos i smeštaj životinja pre klanja izvan klanica.

POGLAVLJE III

Klanje

Član 12.

Životinje će biti savladane gde je to neophodno odmah pre klanja, i biće omamljene odgovarajućom metodom, sa izuzecima izloženim u članu 17.

Član 13.

U slučaju ritualnog klanja životinja iz vrste goveda, biće savladane pre klanja mehaničkim sredstvima, tako konstruisanim da poštede životinje svakog bola, patnje, uznemirenja, povrede ili kontuzije koji se mogu izbeći.

Član 14.

Neće se koristiti nikakva sredstva savladavanja koja prouzrokuju patnju koja se može izbeći; zadnje noge životinja se neće vezivati, niti će se životinje besiti pre omamljivanja, ili u slučaju ritualnog klanja, pre kraja krvarenja. Živina i zečevi mogu, međutim, da se obese radi klanja, pod uslovom da se omame odmah posle bešenja.

Član 15.

Postupci klanja koji ne spadaju u one pomenute u članu 1. paragraf 2, mogu da počnu tek posle smrti životinje.

Član 16.

1. Metodi omamljivanja koje odobrava svaka zemlja ugovornica, dovešće životinje u stanje neosetljivosti koje traje dok se ne zakolju, pošteđujući ih na taj način u svakom slučaju svake patnje koja se može izbeći.

2. Upotreba bodeža, čekića ili sekire je zabranjena.

3. U slučaju jednopapkara, preživara i svinja, biće dozvoljene samo sledeće metode omamljivanja:

– mehanički način, uz korišćenje instrumenata za zadavanje udarca, ili za ubod na nivou mozga;

– elektro-narkoza;

– anestezija gasom.

4. Svaka zemlja ugovornica može da odobri odstupanje od odredbi paragrafa 2 i 3 ovog člana u slučaju klanja životinje na mestu gde je proizvođač uzgojio za svoju ličnu potrošnju.

Član 17.

1. Svaka zemlja ugovornica može da odobri odstupanje od odredbi koje se odnose na prethodno omamljivanje u sledećim slučajevima:

– klanje u skladu sa religioznim ritualima;

– klanje u hitnim slučajevima kada omamljivanje nije moguće;

– klanje živine i zečeva odobrenim metodama koje dovode do trenutne smrti;

– ubijanje životinja u cilju zdravstvene kontrole, kada je to neophodno iz posebnih razloga.

2. Svaka država ugovornica koja iskoristi odredbe paragrafa l ovog člana će, međutim, osigurati da se u vreme takvog klanja ili ubijanja životinja, one poštede svakog bola ili patnje koji se mogu izbeći.

Član 18.

1. Svaka država ugovornica će obezbediti da su osobe koje se profesionalno bave savladavanjem, omamljivanjem i klanjem životinje za to stručne.

2. Svaka zemlja ugovornica će osigurati da su instrumenti, aparati ili instalacije neophodne za savlađivanje i omamljivanje životinja, u skladu sa zahtevima Konvencije.

Član 19.

Svaka država ugovornica koja dozvoljava klanje u skladu sa religioznim ritualom će osigurati, kada ne izdaje sama neophodne dozvole, da oni koji žrtvuju životinje budu propisno ovlašćeni od strane religioznih tela o kojima je reč.

POGLAVLJE IV

Završne odredbe

Član 20.

1. Ova Konvencija će biti otvorena za potpisivanje od država članica Evropskog saveta i Evropske ekonomske zajednice. Konvencija će biti podložna ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju. Instrumenti ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja će se pohraniti kod Generalnog sekretara Evropskog saveta.

2. Ova Konvencija će stupiti na snagu šest meseci od datuma pohranjivanja četvrtog instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja od strane neke države članice Evropskog saveta.

3. U pogledu države potpisnice koja ratifikuje, prihvata ili odobrava posle datuma koji se pominje u paragrafu 2 ovog člana, Konvencija će stupiti na snagu šest meseci posle datuma pohranjivanja njenog instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja.

Član 21.

1. Po stupanju na snagu ove Konvencije, Komitet ministara Evropskog saveta može, pod uslovima koje smatra odgovarajućim, pozvati bilo koju zemlju koja nije članica Saveta da joj pristupi.

2. Takvo pristupanje će se izvršiti pohranjivanjem kod Generalnog sekretara Evropskog saveta instrumenata pristupanja koji će stupiti na snagu šest meseci od datuma njegovog pohranjivanja.

Član 22.

1. Svaka država može, u vreme potpisivanja ili kada pohranjuje instrument ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja, da precizira teritoriju ili teritorije na koje će se primenjivati ova Konvencija.

2. Svaka država može, kada pohranjuje svoj instrument ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja, ili nekog kasnijeg datuma, putem izjave upućene Generalnom sekretaru Evropskog saveta, da proširi ovu Konvenciju na bilo koju drugu teritoriju ili teritorije precizirane u izjavi za čije je međunarodne odnose odgovorna ili u čije ime je ovlašćena da se obavezuje.

3. Svaka izjava data u smislu prethodnog paragrafa može u pogledu bilo koje teritorije pomenute u takvoj izjavi, da se povuče putem obaveštenja upućenog Generalnom sekretaru. Takvo povlačenje će stupiti na snagu šest meseci posle datuma kada Generalni sekretar primi takvo obaveštenje.

Član 23.

1. Svaka država ugovornica može, da u odnosu na sebe raskine ovu Konvenciju putem obaveštenja upućenog Generalnom sekretaru Evropskog saveta.

2. Takvo otkazivanje bi stupilo na snagu šest meseci od datuma kada Generalni sekretar primi to obaveštenje.

Član 24.

Generalni sekretar Evropskog saveta će obavestiti države članice Saveta i svaku zemlju ugovornicu koja nije član Saveta o:

(a) svakom potpisivanju;

(b) svakom pohranjivanju instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja;

(c) svakom datumu stupanja na snagu ove Konvencije u skladu sa članovima 20. i 21. iste;

(d) svakoj izjavi primljenoj u smislu odredbi člana 22. paragraf 2;

(e) svakom obaveštenju primljenom u smislu odredbi člana 22. paragraf 3;

(f) svakom obaveštenju primljenom u smislu odredbi člana 23. i datumu na koji stupa na snagu otkazivanje Konvencije.

U potvrdu čega su dolepotpisani, koji su propisno za to ovlašćeni, potpisali ovu Konvenciju.

Sačinjeno u Strasburu, ovog 10. dana maja 1979. na engleskom i francuskom, pri čemu su oba teksta podjednako merodavna, u jednoj kopiji koja će ostati pohranjena u arhivama Evropskog saveta. Generalni sekretar Evropskog saveta će dostaviti overene kopije svakoj potpisnici i stranama koje pristupaju.

IZJAVE I REZERVACIJE

Danska

(citat iz instrumenta ratifikacije pohranjenom 23. februara 1981)

Evropska Konvencija za zaštitu životinja za klanje se ne primenjuje na Grenland i ostrvo Faro.


PREGLED DRŽAVA ČLANICA EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA ZA KLANJE

od 10. maja 1979. godine

Stanje: decembar 1999.

 

DRŽAVE ČLANICESAVETA EVROPE Datum ratifikacije
AlbanijaAndora

Austrija

Belgija

Bugarska

Češka

Danska

Evropska ekonomska zajednica

Estonija

Finska

Francuska

Grčka

Gruzija

Holandija

Hrvatska

Irska

Island

Italija

Kipar

Letonija

Lihtenštajn

Litvanija

Luksemburg

Mađarska

Makedonija

Malta

Moldavija

Nemačka

Norveška

Poljska

Portugal

Rumunija

Rusija

San Marino

Slovačka

Slovenija

Španija

Švajcarska

Švedska

Turska

Ukrajina

Velika Britanija

  

 

 

 

 

23. februar 1981.

 

 

2. decembar 1991.

 

12. novembar 1984.

 

27. jun 1986.

14. septembar 1994.

10. decembar 1981.

 

7. februar 1986.

 

 

 

 

24. jul 1980.

 

30. mart 1994.

 

 

24. februar 1984.

12. maj 1982.

 

3. novembar 1981.

 

 

 

 

20. oktobar 1992.

 

3. novembar 1993.

26. februar 1982.

 

DRŽAVE NEČLANICE Datum ratifikacije
Bosna i Hercegovina 29. decembar 1994.