Obrazloženje Nacrta Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča

*Tekst je preuzet sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Obrazloženje Nacrta Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča

kretanje_uz_pomoc_psa_vodica_1

I. Ustavno pravni osnov

Ustavni osnov za donošenje Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča sadržan je u članu 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06), prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti socijalne i invalidske zaštite, u članu 21. stav 2. prema kome je utvrđeno da se ne smatraju diskriminacijom posebne mere koje Republika Srbija može uvesti radi postizanja pune ravnopravnosti lica ili grupe lica koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i člana 69. prema kome sve osobe sa invaliditetom uživaju posebnu zaštitu, u skladu sa zakonom.

II. Razlozi za donošenje zakona

Razlozi zbog kojih se predlaže donošenje ovog zakona su višestruki i osnose se na:

  • realizaciju cilјeva predviđenih Strategijom unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 1/07, u dalјem tekstu: Strategija) i preduzimanje odgovarajućih mera utvrđenih Zakonom o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 42/09, u dalјem tekstu: Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom);
  • izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom prvenstveno slepih i slabovidih lica, kao i lica koja koriste invalidska kolica i drugih lica koja imaju status osobe sa invaliditetom, kao i lica koja koriste psa u terapeutske ili druge slične svrhe u smislu nesmetanog kretanja i osiguranja fizičkog pristupa različitim objektima u javnoj upotrebi, kao i saobraćaja koji se na ovaj način čini pristupačnim;
  • omogućavanje ostvarivanja prava u skladu sa potrebama lica koja se kreću uz pomoć psa vodiča.

Istovremeno, izjednačavanje mogućnosti, pristupačnost i omogućavanje ostvarivanja različitih prava u skladu sa potrebama lica koja se kreću uz pomoć psa vodiča jesu i osnovni cilјevi koji se ovim zakonom postižu, u smislu inkluzije osoba sa invaliditetom u sve društvene tokove.

Naime, na osnovu Studije o izvodlјivosti za unapređenje zapošlјavanja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, koju je pred donošenje Strategije sprovela Evropska agencija za rekonstrukciju, u Republici Srbiji živi između 700.000 i 800.000 osoba sa invaliditetom. Od ukupnog broja, oko 330.000 lica je radnog uzrasta (15-64 godine), od kojih je oko 168.000 aktivnih lica. Prilikom razvoja rešenja u oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, pomenutom Strategijom je naglašeno da se mora posebna pažnja posvetiti činjenici da rizici marginalizacije i socijalne isklјučenosti imaju tendenciju da se uvećavaju i umnožavaju te je neophodno preduzeti sve aktivnosti kako bi se ovi rizici sveli na najmanju meru.

Neki od opštih cilјeva utvrđenih pomenutom Strategijom jesu ugrađivanje pitanja položaja osoba sa invaliditetom u opšte razvojne planove uz izgradnju institucionalnog okvira i operacionalizaciju saradnje na aktivnostima planiranja i praćenja politika u ovoj oblasti, činjenje dostupnim socijalnih, zdravstvenih i drugih usluga baziranih na pravima i potrebama korisnika, u skladu sa savremenim međunarodno–prihvaćenim metodama, kao i osiguranje pristupa izgrađenom okruženju, pristupačnom prevozu, informacijama, komunikacijama i uslugama namenjenim javnosti.

Sa druge strane, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, u članu 9. utvrđuje da će u cilјu omogućavanja samostalnog života i punog učešća osoba sa invaliditetom u svim sferama života, države strane ugovornice preduzeti odgovarajuće mere da osobama sa invaliditetom obezbede pristup, ravnopravno sa drugima, fizičkom okruženju, prevozu, informacijama i komunikacijama, uklјučujući informacione i komunikacione tehnologije i sisteme, kao i drugim pogodnostima i uslugama koje su otvorene odnosno koje stoje na raspolaganju javnosti, kako u urbanim tako i u ruralnim sredinama. Te mere, koje uklјučuju identifikovanje i uklanjanje prepreka i barijera za pristup, odnosiće se, između ostalog, i na:

  • zgrade, puteve, prevozna sredstva i druge pogodnosti u zatvorenom i na otvorenom prostoru, uklјučujući škole, stambene objekte, zdravstvene objekte i radna mesta;
  • informacije, komunikacije i druge usluge, uklјučujući i elektronske usluge i hitne službe.

Isto tako članom 20. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom propisano je da će države strane ugovornice preduzeti efikasne mere da osobama sa invaliditetom obezbede ličnu pokretlјivost sa najvećim mogućim stepenom samostalnosti u vreme koje one odaberu, da olakšaju pristup kvalitetnim pomagalima za kretanje, uređajima, tehnologijama i oblicima žive pomoći i posrednika u kretanju, uklјučujući njihovo stavlјanje na raspolaganje, da obezbede obuku u veštinama kretanja kao i specijalizovanom osoblјu koje će raditi sa tim osobama, kao i da podstaknu pravna lica koja proizvode pomagala, sredstva i pomoćne tehnologije za kretanje da uzmu u obzir sve aspekte pokretlјivosti osoba sa invaliditetom.

Takođe, Standardna pravila UN za izjednačavanje mogućnosti koje se pružaju osobama sa invaliditetom definišu termin „izjednačavanje mogućnosti” kao proces kojim različiti delovi društva i okoline, kao što su službe, delatnosti, informisanje i dokumentacija, postaju dostupni svima, posebno osobama sa invaliditetom, na način kako to omogućavaju dostignuća savremene tehnike i tehnologije, kao i potrebe samih osoba sa invaliditetom.

Jedan od načina za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom jeste i omogućavanje kretanja uz pomoć psa vodiča, što doprinosi pristupačnosti sa jedne strane, dok sa druge ima i terapijska svojstva, koja nisu potrebna samo onim licima koja imaju status osobe sa invaliditetom, nego i drugim licima kojima je takva pomoć i podrška dobrodošla.

Kretanje uz pomoć psa vodiča prvenstveno je namenjeno slepim i slabovidim licima, kojih, na osnovu podataka Saveza slepih Srbije, koji okuplјa najveći broj lokalnih udruženja slepih u čitavoj Republici, ima oko 12.000, od kojih je oko 9.000 slepih i oko 3.000 slabovidih.

Ovaj propis se, međutim, ne odnosi samo na slepe osobe, nego i na druge osobe sa invaliditetom, u skladu sa njihovim mogućnostima i potrebom za korišćenjem ovakve usluge, kao i na druga lica koja pse koriste u terapeutske svrhe što je potpuno nova usluga-aktivnost.

U smislu mogućnosti da se problem reši i bez donošenja akta i pitanja zašto je donošenje akta najbolјi način za rešavanje problema potrebno je naglasiti da donošenje ovog zakona omogućava da se, sva lica koja se kreću uz pomoć psa vodiča, slobodno i jednako sa svim drugim građanima, kreću u prevoznim sredstvima u javnom prevozu, da koriste objekte u javnoj upotrebi, da imaju pravo na pristup i boravak na javnim površinama i radnom prostoru. Ukoliko se, pak, ovaj zakon ne bi doneo kretanje, korišćenje i boravak lica koja se kreću uz pomoć psa vodiča bi bilo onemogućeno, što je direktno suprotno težnji društva da omogući ravnopravnost svim građanima, ali i podrazumeva onemogućavanje realizacije odredaba Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Jedini način da se postigne želјeni cilј u smislu ravnopravnosti, pristupačnosti i inkluzije svih građana koji se kreću uz pomoć psa vodiča i to u različitim oblastima, jeste donošenje zakona kojim se reguliše ta materija.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja 

Članom 1. ovog zakona određen je sadržaj samog zakona, odnosno predmet regulisanja i to tako da se uređuje pravo na kretanje uz pomoć psa vodiča, korišćenje javnog prevoza, objekata u javnoj upotrebi, slobodan pristup i boravak na javnim površinama i u radnom prostoru, kao i druga pitanja od značaja za kretanje uz pomoć psa vodiča.

Osnovna načela na kojima počiva zakon uređena su članom 2. zakona, i to tako da se njegovo primenom obezbeđuje: poštovanje lјudskih prava i dostojanstva osoba sa invaliditetom; uklјučenost u sve sfere društvenog života na ravnopravnoj osnovi omogućavanjem kretanja uz pomoć psa vodiča u svim objektima u javnoj upotrebi, na javnim površinama, u radnom prostoru, kao i korišćenje svih sredstava javnog prevoza; jednakosti i zabrane diskriminacije koja se omogućava ostvarivanjem prava na kretanje; društveno odgovornog poslovanja.

Članom 3. regulisani su osnovni pojmovi koji se koriste u ovom zakonu, i to: ko ostvaruje pravo na kretanje uz pomoć psa vodiča, šta se podrazumeva pod psom vodičem, trener psa vodiča i pojam odgovarajuće isprave koju treba da poseduje kako trener tako i pas vodič. Pravo na kretanje uz pomoć psa vodiča ostvaruju prvenstveno osobe sa invaliditetom, slepa ili slabovida lica, lica koja koriste invalidska kolica ili druga lica koja imaju status osobe sa invaliditetom u skladu sa zakonom i koja su istovremeno osposoblјena za kretanje sa psom vodičem. Međutim pas vodič se može koristiti i od strane lica koje nema status osobe sa invaliditetom, ukoliko se takav pas koristi u terapeutske ili druge slične svrhe radi postizanja pobolјšanja zdravlјa, osnaživanja ili podizanja samopouzdanja osobe koja koristi psa u ovakve svrhe. I u ovom slučaju lice koje koristi psa mora biti osposoblјeno za kretanje sa psom vodičem. U tekstu zakona sva lica koja se kreću uz pomoć psa vodiča nazivaju se osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča.

Pas vodič je definisan kao pas koji je prošao posebnu obuku i koji se koristi kao podrška osobama sa invaliditetom, kao i u terapeutske ili druge slične svrhe, o čemu mora da postoji odgovarajuća isprava, dok je trener psa vodiča lice koje poseduje odgovarajuću ispravu za obavlјanje poslova obuke psa vodiča.

Čl. 4–8. regulisana su prava koja ostvaruju osobe koje se kreću uz pomoć psa vodiča i treneri pasa vodiča, i to: pravo na korišćenje javnog prevoza, pravo na korišćenje objekata u javnoj upotrebi, pravo na slobodan pristup i boravak na javnim površinama i pravo na slobodan pristup i boravak u radnom prostoru. Ovakva prava je potrebno obezbediti kako za samu osobu koja se kreće uz pomoć psa vodiča, tako i za trenera psa vodiča iz razloga neophodnosti savladavanja svih potrebnih sposobnosti od strane samog psa u periodu dok je pod dresurom.

Pravo na korišćenje javnog prevoza podrazumeva pravo na korišćenje svih prevoznih sredstava u javnom prevozu (drumskom, železničkom, rečnom, vazdušnom, gradskom i drugom saobraćaju), uklјučujući i zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike, ne plaćajući voznu kartu za psa vodiča, bez obzira na smer i dužinu puta.

Pravo korišćenja objekata u javnoj upotrebi podrazumeva pravo na korišćenje objekata u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kulture, sporta, turizma i drugih delatnosti, bez plaćanja ulaznice za psa vodiča, ukoliko je plačanje ulaznice inače predviđeno. Objektima u javnoj upotrebi smatraju se dakle svi objekti državnih organa, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i drugih organa i organizacija i pravnh lica kojima je povereno vršanje javnih ovlašćenja a pred kojima se ostvaruju prava i obaveze, odnosno zakonom zasnovani interesi osoba koje se kreću uz pomoć psa vodiča.

Imajući u vidu specifičnosti korišćenja objekata u javnoj upotrebi u oblasti zdravstvene zaštite, ubog obezbeđivanja adekvatnih uslova za zdravstvenu zaštitu ostalih lica koja se nalaze u tim objektima, zakonom se daje osnov za bliže uređivanje uslova i načina korišćenja ovih objekata od strane osobe koje se kreće uz pomoć psa vodiča, i to sporazumno od strane ministra nadležnog za poslove zdravlјa i ministra nadležnog za poslove unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Zakonom se predviđa i pravo na slobodan pristup i boravak na javnim površinama kao što su javne saobraćajnice, trgovi, ulice, pešački prelazi, parkovi, zelene površine i druge površine za kretanje i boravak lica, kao i pravo na slobodan pristup i boravak u radnom prostoru, odnosno prostoru u kojem osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča obavlјa poslove. Razlog za ovakvo regulisanje leži u činjenici da je radi omogućavanja ravnopravnosti u oblasti rada i zapošlјavanja, neophodno omogućiti ovim licima pravo na obavlјanje poslova kod poslodavca, odnosno pravo na dolazak i odlazak sa posla, kao i kretanje po radnim prostorijama uz pomoć psa vodiča.

Članom 9. dalјe je regulisana obaveza omogućavanja ostvarivanja navedenih prava od strane svih pravnih lica, odgovornih lica u pravnom licu, kao i preduzetnika, što je dalјe sankcionisano i odgovarajućim kaznama, u članu 13.

Osposoblјavanje za kretanje sa psom vodičem regulisano je članom 10. zakona, i to tako da ovo osposoblјavanje organizuje i sprovodi javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, u skladu sa propisima o obrazovanju odraslih, posebno imajući u vidu da se sa psom vodičem ne mogu kretati deca, kao i da je kretanje uz pomoć psa vodiča slepim i slabovidim osobama, koje u najvećoj meri koriste mogućnost kretanja uz pomoć psa vodiča, moguće samo ukoliko su savladane veštine samostalnog kretanja, kao i snalaženja u prostoru. Iz tog razloga se ove obuke organizuju i sprovode na osnovu posebnih programa prilagođenih potrebama i mogućnostima lica koje se kreće uz pomoć psa vodiča. Propisivanje odgovarajućih posebnih programa kojima se stiču znanja, sposobnosti i veštine za kretanje sa psom vodičem i za dobrobit životinja, neophodno je prvenstveno iz razloga obezbeđivanja odgovarajućih, jednoobraznih, kvalitetnih programa na osnovu kojih će sve osobe koje ovakve obuke završe, zaista i moći samostalno da se kreću i koriste sve prednosti kretanja uz pomoć psa vodiča. Na pomenuti posebni program, ministarstvo nadležno za poslove unapređenja položaja osoba sa invaliditetom daje mišlјenje, dok je ostala procedura regulisana propisom o obrazovanju odraslih, na osnovu koga postoji i obaveza vođenja baze podataka o evidencijama koje se u skladu sa zakonom vode i izdavanja uverenja o stečenim znanjima, sposobnostima i veštinama.

Kako se ovim zakonom se predviđa ostvarivanje prava na kretanje uz pomoć psa vodiča, i imajući u vidu da se radi o specifičnoj vrsti usluge koja u najvećoj meri omogućava samostalan život slepih i slabovidih osoba sa invaliditetom, članom 11. zakona navedena je mogućnost obezbeđivanja sredstava za razvoj ove usluge, i to u okviru raspoloživih sredstava budžeta namenjenih za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom. Naime, na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS”, broj 51/09), u budžetu Republike Srbije obezbeđuju se sredstva za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, i to na osnovu sprovedenog javnog konkursa i zaklјučenog ugovora o realizovanju odobrenih programa, dok je Zakonom o igrama na sreću („Sl. glasnik RS”, broj 88/11) određeno da se namenska primanja budžeta raspoređuju u iznosu od 19% za, između ostalog, finansiranje organizacija osoba sa invaliditetom i drugih udruženja čiji je cilј unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom. Kriterijumi, uslovi, obim, način i postupak obezbeđivanja ovih sredstava propisani su posebnom uredbom i pravilnikom, a koriste se sa cilјem prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacije, pobolјšanja pristupačnosti fizičkog okruženja i podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom radi pobolјšanja kvaliteta njihovog života stvaranjem mogućnosti za slobodan izbor uslova i načina života u izabranom okruženju. U smislu navedenog, ova sredstva se mogu, u okviru mogućnosti, koristiti kako za nabavku samih pasa i za njihovu obuku, tako i za obuku osoba koje se kreću uz pomoć psa vodiča.

Nadzor nad primenom zakon regulisan je članom 12., a vrši ga ministarstvo nadležno za poslove unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Članom 13. uređene su kaznene odredbe, a članom 14. donošenje pravilnika o bližim uslovima i načinu korišćenja objekata u javnoj upotrebi u oblasti zdravstvene zaštite od strane osobe koja se kreće uz pomoć psa vodiča, koji sporazumno propisuju ministar nadležan za poslove zdravlјa i ministar nadležan za poslove unapređenja položaja osoba sa invaliditetomi, u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu samog zakona.

Članom 15. regulisano je stupanje na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. Procena finansijskih sredstava 

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva, posebno jer se njim reguliše ostvarivanje prava na kretanje uz pomoć psa vodiča, dakle omogućavanje kretanja sa psom kako u objektima u javnoj upotrebi, tako i na javnim površinama, saobraćajnim sredstvima, kod podlodavca.

S obzirom da se radi, kako je u delu obrazloženja pojedinih odredaba kod pojašnjenja člana 11. navedeno, o specifičnoj vrsti usluge koja u najvećoj meri omogućava samostalan život slepih i slabovidih osoba sa invaliditetom, moguće je, na godišnjem nivou, u okviru raspoloživih sredstava koja se vode na razdelu Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja omogućiti finansiranje ili učešće u finansiranju nedostajućeg dela sredstava za nabavku samih pasa i za njihovu obuku, kao i za obuku osoba koje se kreću uz pomoć psa vodiča. Za ove namene, međutim, nije potrebno obezbediti dodatna sredstva.

V. Analiza efekata zakona

Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

U smislu određivanja problema koje ovaj zakon treba da reši navodi se da će rešenja iz ovog zakona prvenstveno uticati na osobe sa invaliditetom – slepe i slabovide, kao i na druge osobe sa invalidtetom koje imaju potrebu da se kreću uz pomoć psa vodiča, omogućavajući im da se nesmetano kreću i ostvaruju svoja prava i obaveze, i na zakonu zasnovane interese. Rešenja iz zakona će uticati i na druga lica koja pse koriste u terapeutske svrhe, takođe u pravcu omogućavanja ostvarivanja njihovih prava u pravcu uklјučivanja u sve društvene tokove na ravnopravnoj osnovi, omogućavanjem prava na kretanje na način kao je to ovim licima potrebno.

Što se tiče uticaja rešenja iz ovog zakona na pravna lica koja se bave saobraćajem, javne službe, poslodavce i dr. takav uticaj je zanemarlјiv, imajući u vidu da se obaveza ovih pravnih lica svodi na omogućavanje kretanja i boravka na odgovarajućim mestima osobama koje se kreću uz pomoć psa vodiča. Ovakvi psi su naročito dobro dresirani i naučeni na uslove u kojima osoba koje se kreće uz njihovu pomoć živi. U tom smislu, psi su naviknuti na gužvu u gradskim uslovima, postojanje odgovarajućeg broja lјudi, i vrlo dobro se snalaze u tim uslovima. Uloga ovih pasa jeste da pomognu osobi koja se kreće uz njihovu podršku, i tu ulogu u punoj meri savesno obavlјaju ne obazirujući se na okolinu. Takođe, u svim razvijenim zemlјama sveta omogućeno je ovakvo kretanje, i nisu zabeleženi slučajevi problema izazvanih od strane ovih pasa. U smislu navedenog, nema potrebe ni za kakvim obezbeđivanjem posebnih uslova, bez obzira o kakvom javnom prostoru se radi, te se i ne može govoriti o uticaju sprovoženja ovog zakona na pravnna i fizička lica koja su u obavezi da omoguće njegovo sprovođenje.

Osnovni cilј koji se donošenjem ovog zakona postiže jeste omogućavanje ostvarivanja prava na slobodno kretanje uz pomoć psa vodiča, što mora biti regulisano zakonom, jednako na teritoriji cele Republike Srbije, i to na način kako je takvo pravo regulisano i u drugim zemlјama, posebno EU. Regulisanje koje omogućava ostvarivanje ovog prava na drugačiji način, praktično je nemoguće, pogotovo ako se ima u vidu koliko je različitih propisa kojima se regulišu pojedine oblasti obuhvaćene ovim propisom – sve vrste saobraćaja, kultura, obrazovanje, zdravstvo, nadležnost jedinica lokalne samouprave, teritorijalne autonomije i dr. U smislu navedenog, drugih efikasnih mogućnosti za rešavanje pitanja kojima se ovaj zakon bavi i nema.

Inače, kako je već naglašeno, Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, utvrđeno je da će u cilјu omogućavanja samostalnog života i punog učešća osoba sa invaliditetom u svim sferama života, države strane ugovornice preduzeti odgovarajuće mere da osobama sa invaliditetom obezbede pristup, ravnopravno sa drugima, fizičkom okruženju, prevozu, informacijama i komunikacijama, uklјučujući informacione i komunikacione tehnologije i sisteme, kao i drugim pogodnostima i uslugama koje su otvorene odnosno koje stoje na raspolaganju javnosti, kako u urbanim tako i u ruralnim sredinama. Isto tako propisano je i da će države strane ugovornice preduzeti efikasne mere da osobama sa invaliditetom obezbede ličnu pokretlјivost sa najvećim mogućim stepenom samostalnosti u vreme koje one odaberu, da olakšaju pristup kvalitetnim pomagalima za kretanje, uređajima, tehnologijama i oblicima žive pomoći i posrednika u kretanju, uklјučujući njihovo stavlјanje na raspolaganje, da obezbede obuku u veštinama kretanja kao i specijalizovanom osoblјu koje će raditi sa tim osobama, kao i da podstaknu pravna lica koja proizvode pomagala, sredstva i pomoćne tehnologije za kretanje da uzmu u obzir sve aspekte pokretlјivosti osoba sa invaliditetom. Te mere svakako uklјučuju identifikovanje i uklanjanje prepreka i barijera za pristup, kakvo je i omogućavanje kretanja, boravka i korišćenja različitih objekata što je regulisano ovim zakonom.

  • Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Primena zakona neće stvoriti troškove ni građanima ni privredi, s obzirom da se ovim propisom ne uređuje nikakva nova finansijska obaveza ni privrednim subjektima ni građanima.

  • Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Pozitivne posledice ovog zakona se mogu dovolјno dobro pokazati kroz analizu sprovedene ankete među slepim i slabovidim osobama koja je sprovedena u okviru Saveza slepih Srbije. Inače, Savez slepih Srbije, kao krovna organizacija slepih i slabovidih lica, koja okuplјa najveći broj ovih lica na teritoriji cele Republike, broji oko 12.000 članova. Nisu sva slepa i slabovida lica spremna da se kreću uz pomoć psa vodiča, iz različitih razloga, a prvenstveno u odnosu na mogućnosti koje im već stoje na raspolaganju, afinitete za život sa psima vodičima, postignutu spretnost u kretanju, mogućnost za kretanje zbog postojanja drugih problema i/ili invaliditeta, nepostojanje tradicije i prakse za kretanje sa psom vodičem, kao i druge razloge. U smislu navedenog, nemoguće je unapred precizno znati koliko bi se samo slepih i slabovidih odlučilo na nabavku psa vodiča i time na unapređenja svog života kroz olakšavanje kretanja, a kada se tu dodaju i druge osobe sa invaliditetom, kao i lica koja takav status nemaju a psa koriste u terapeutske svrhe, pitanje obima pozitivnih posledica primene zakona je još neizvesnije.

Imajući u vidu da troškova za građane i privredu nema, pozitivne posledice koje proizvodi ovaj zakon u smislu izjednačavanja mogućnosti i omogućavanja ravnopravnosti svih članova društva su nemerlјive.

  • Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Omogućavanjem sprovođenja obuka pasa od strane domaćih trenera, predstavlјa mogućnost osnivanja novih oblika organizovanja i time zapošlјavanja određenog broja lјudi kao trenera, odnosno instruktora pasa vodiča, a način regulisanja ove materije baziran je na osnovu propisa o obrazovanju odraslih, na osnovu čega se svim akterima, koji ispunjavaju određene uslove, omogućava sprovođenje obuke.

  • Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

U toku izrade teksta propisa formirana je radna grupa koju su činili predstavnici Saveza slepih Srbije, Škole za učenike oštećenog vida, „Velјko Ramadanović“,  Centra za obuku pasa, Instituta za istraživanje i dokumentaciju radnih pasa i Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, a nakon završene javne rasprava biće sačinjen i poseban izveštaj koji sadrži podatke o učesnicima i datim predlozima i sugestijama.

  • Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Zakonom se predviđa donošenje pravilnika o bližim uslovima i načinu korišćenja objekata u javnoj upotrebi u oblasti zdravstvene zaštite od strane osobe koja se kreće uz pomoć psa vodiča, koji sporazumno propisuju ministar nadležan za poslove zdravlјa i ministar nadležan za poslove unapređenja položaja osoba sa invaliditetomi, u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu samog zakona.