Pokažimo saosećanje prema vezanim psima – ovo je njihova nedelja

Još jedan vremenski period koji se u SAD simbolično obeležava raznim manifestacijama jeste nedelja saosećanja sa vezanim psima, koja traje od 7. do 14. februara. Iako malo ljudi zna za ovu inicijativu, aktivisti okupljeni oko udruženja Dogs Deserve Better (Psi zaslužuju bolje) nastoje da svojim saopštenjima, promotivnim materijalom  i predavanjima skrenu pažnju na potrebu da se psi, barem tokom najhladnijih dana ne drže vezani u dvorištu već da se sklone na toplo i sigurno mesto. Pošto  je pas koji konstantno boravi vezan ispred kuće prizor koji se dosta često može videti u našoj zemlji, ovo je dobra prilika da se skrene pažnja na neophodnost zaštite dobrobiti ovih životinja, kao i na pravila kojih se njihovi vlasnici moraju pridržavati.

saosecanje_sa_vezanim_psima_1

Zakon o dobrobiti životinja

Ograničenje slobode kretanja

U određenim situacijama, životinja se može držati vezana ili joj se sloboda kretanja mora ograničiti na drugi način. To zavisi od okolnosti kao i od vrste životinje. Međutim, obaveze vlasnika i principi koje tom prilikom vlasnik mora da poštuje regulisani su Zakonom o dobrobiti životinja. Tako, govoreći o svim životinjama kojima je na bilo koji način ograničena sloboda kretanja, Zakon o dobrobiti životinja propisuje da vlasnik, mora životinji kojoj je uskraćena sloboda kretanja obezbediti prostor za smeštaj u kojem životinja bez teškoće može da legne i ustane i ispruži prednje, odnosno zadnje noge. Takođe, potrebno je da vlasnik obezbedi da se životinja na istoj površini i u istom prostoru može bez savijanja trupa i glave slobodno okrenuti u stajaćem i u ležećem položaju.

Dužnosti vlasnika vezane životinje

Čak i ako se životinja drži vezana, njen vlasnik, je dužan da joj obezbedi u toku dana određeni period u kome neće biti vezana i u kome će moći slobodno da se kreće u skladu sa njenim fiziološkim potrebama i potrebama u ponašanju. To praktično znači da bi svaki vlasnik koji psa drži vezanog na lancu ispred kuće trebalo da ga u određenom periodu dana prošeta, kako bi mu obezbedio dovoljno fizičke aktivnosti u skladu sa njegovim potrebama. Zakonom o dobrobiti životinja je posebno naglašeno da vlasnik psa ne sme držati psa stalno vezanog na lancu ili na drugi sličan način vezanog, osim ako je vezan na produženu vodilicu.

Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda

Urbani uslovi života nametnuli su određena posebna pravila koja se odnose na držanje kućnih ljubimaca, tačnije pasa i mačaka na teritotiji grada Beograda. Iako nisu direktno posvećene pitanju vezivanja pasa, neke od odredbi ove odluke treba spomenuti kao važne za način držanja ljubimaca uopšte. Takođe, za pitanje vezivanja pasa bitne su i odredbe ove odluke koje se odnose na način njihovog izvođenja na javne površine.

Gde se smeju držati psi i mačke

Prema Odluci, pas i mačka, mogu se držati u sledećim prostorima: stanu u stambenoj zgradi, dvorištu stambene zgrade, porodičnoj kući, dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće kao i dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća. Kao i u Zakonu o dobrobiti životinja, i u Odluci je istaknuto da je vlasnik psa ili mačke odgovoran za život, zaštitu zdravlja i dobrobit te životinje. Takođe, istaknuto je da on mora da drži svog ljubimca na način kojim ne ugrožava njenu dobrobit, da joj obezbedi adekvatan smeštaj, neophodnu negu, pravilnu ishranu, odgovarajuće higijensko-sanitarne uslove prostora u kom boravi i zdravstvenu zaštitu. Psi i mačke se mogu držati u stanu, u stambenoj zgradi i u porodičnoj kući, a zabranjeno je držanje pasa i mačaka i ostavljanje istih bez nadzora držaoca na balkonu, terasi i lođi koja pripada stanu.

saosecanje_sa_vezanim_psima 3

Držanje pasa i mačaka u zajedničkim prostorijama zgrade

Izuzetno, psi i mačke se mogu držati i u zajedničkim prostorijama stambene zgrade po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova zgrade, na način kojim se obezbeđuje njihova dobrobit, u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja. Tu spadaju prostorije kao što su: perionica, prostorija za sušenje rublja, prostorija za rad organa upravljanja zgradom, prostorija za smeštaj opreme za tekuće održavanje zgrade. Dozvoljeno je uvođenje psa i mačke u lift stambene zgrade ukoliko je prazan. Ali, prilikom korišćenja lifta, stepeništa i hodnika stambene zgrade, pas mora biti na povocu pod neposrednom kontrolom držaoca.

Psi se mogu držati u dvorištu stambene zgrade, dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće i u dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća u posebnom objektu, po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova stambene zgrade, suvlasnika porodične kuće odnosno saglasnosti svih vlasnika porodičnih kuća. Međutim, objekat za držanje pasa, mora biti udaljen najmanje 5 m od najbliže stambene zgrade ili poslovnog objekta na susednoj parceli, odnosno kuća u dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća.

Obaveštenja na dvorišnoj kapiji

Bitno je istaći da ulazna kapija dvorišta stambene zgrade, dvorišta porodične kuće, zajedničkog dvorišta porodične kuće i dvorišta sa većim brojem porodičnih kuća u kome se drži pas, mora biti vidno označena tablom sa crtežom i natpisom koji ukazuje na prisustvo psa. Psi koji se drže kao kućni ljubimci, a koji mogu predstavljati opasnost za okolinu drže se u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje način držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu.

Izvođenje kućnih ljubimaca na javne površine

Površina javne namene i površine u javnom korišćenju tj. javne površine su, na primer: javne saobraćajne površine, javne zelene površine, površine oko objekta javne namene i neizgrađeno građevinsko zemljište namenjeno za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina i površine koje planskim dokumentom nisu određene kao površine javne namene, a dostupne su većem broju građana, kao što su izgrađene i uređene saobraćajne i zelene površine unutar i između blokova zgrada, između zgrada, unutar otvorenih tržnih centara, kolonade, pasaži i sl.

saosecanje_sa_vezanim_psima

Na javne površine mogu se izvoditi svi psi koji su vakcinisani protiv besnila i trajno obeleženi (čipovani), kao i mačke koje su vakcinisane protiv besnila. Pri tome je posebno naglašeno da je lice koje izvodi psa na javnu površinu, dužno da psa izvodi na povodniku, kao i da ono snosi punu odgovornost za njegovo ponašanje na javnoj površini. Dakle, životinja u takvim situacijama mora biti vezana.

Psa koji se smatra opasnim mogu na javnu površinu izvoditi samo punoletna lica, i to na povodniku i sa zaštitnom korpom na njušci. Tada je lice koje ga izvodi dužno da sa sobom nosi potvrdu za psa, izdatu u skladu sa posebnim propisom.

Šetanje pasa bez povodnika

U određenim situacijama i na određenim mestima, pas (osim pasa koji se smatraju takozvanim opasnim psima) se sme puštati sa povodnika da se slobodno kreće. To je dopušteno samo u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini i to: u vremenu od 22.00 sata do 09.00 sati sledećeg dana, u periodu letnjeg računanja vremena, odnosno, u vremenu od 20.00 sati do 10.00 sati sledećeg dana, u periodu zimskog računanja vremena. Ali, u neposrednoj blizini škola, vremenski periodi iz alineje 1. stava 1. ovog člana, ograničavaju se do 7.30 sati sledećeg dana, bez obzira na period računanja vremena, osim za vreme školskog raspusta i neradnih dana. Zabranjeno je puštati psa sa povodnika da se slobodno kreće u delu parka i druge javne zelene površine, u kojem se nalazi uređeno dečje igralište, kao i u delu pod cvetnim zasadom.

pravna_zastita_zivotinja_28

Park za pse

Javno komunalno preduzeće,  je dužno da u parku i drugoj javnoj zelenoj površini postavi vidne oznake, na kojima je naznačeno u kom vremenskom periodu i u kojim delovima je zabranjeno slobodno kretanje pasa, odnosno na kojim javnim zelenim površinama je zabranjeno izvođenje pasa. U parku i na drugoj javnoj zelenoj površini, može se odrediti površina za neograničeno slobodno kretanje pasa – takozvani park za pse. Preduzeće određuje i uređuje park za pse, po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacione jedinice gradske uprave grada Beograda, odnosno uprave gradske opštine nadležne za komunalne poslove.

I u parkovima za pse važe određena pravila ponašanja kako pasa tako i njihovih vlasnika. Tako je u parku za pse zabranjeno: uvoditi kuje u teranju i bolesne pse; korišćenje ovih površina od strane profesionalnih trenera pasa za obavljanje obuke pasa; unošenje staklene ambalaže; unošenje i ostavljanje hrane i šišanje i četkanje pasa. Na ulazu u park za pse, zabrane moraju biti vidno istaknute. Opasni psi se mogu uvoditi u park za pse i puštati sa povodnika da se slobodno kreću, sa zaštitnom korpom na njušci.