Tag Archives: Ramsarska konvencija

Zašto je Svetski dan močvara bitan za životinje

Potpisivanje Ramsarske konvencije U svetu se 2. februar svake godine obeležava kao Svetski dan močvara. To je dan kada je 1971. godije u iranskom gradu Ramsaru usvojena Konvencija o močvarama koje su od međunarodnog značaja posebno kao prebivališta ptica močvarica, poznata kao Ramsarska konvencija. Obeležavanjem ovog datuma se počevši od 1997. godine nastoji skrenuti pažnja javnosti na značaj močvara i njihove flore i faune kao dragocenih ali ograničenih resursa za opstanak čitavog čovečanstva. Takođe, time se pokušava podići društvena svest o tome koliko je važno očuvati >> Više

Konvencija o močvarama koje su od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica

KONVENCIJA O MOČVARAMA KOJE SU OD MEĐUNARODNOG ZNAČAJA NAROČITO KAO STANIŠTA PTICA MOČVARICA "Službeni list SFRJ" - Međunarodni ugovori, br. 9/1977 Završni tekst prihvaćen na Međunarodnoj konferenciji o konzervaciji močvara i ptica močvarica u Ramsaru, Iran, 2. februara 1971. godine. Strane ugovornice, Uviđajući uzajamnu zavisnost čoveka i njegove okoline; Razmatrajući osnovne ekološke funkcije močvara kao regulatora režima voda i kao staništa osobene flore i faune, naročito ptica močvarica; Ubeđene da močvare predstavljaju izvor velike ekonomske, kulturne, >> Više