Tag Archives: Zaštita ptica

Zašto je Svetski dan močvara bitan za životinje

Potpisivanje Ramsarske konvencije U svetu se 2. februar svake godine obeležava kao Svetski dan močvara. To je dan kada je 1971. godije u iranskom gradu Ramsaru usvojena Konvencija o močvarama koje su od međunarodnog značaja posebno kao prebivališta ptica močvarica, poznata kao Ramsarska konvencija. Obeležavanjem ovog datuma se počevši od 1997. godine nastoji skrenuti pažnja javnosti na značaj močvara i njihove flore i faune kao dragocenih ali ograničenih resursa za opstanak čitavog čovečanstva. Takođe, time se pokušava podići društvena svest o tome koliko je važno očuvati >> Više

Konvencija o močvarama koje su od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica

KONVENCIJA O MOČVARAMA KOJE SU OD MEĐUNARODNOG ZNAČAJA NAROČITO KAO STANIŠTA PTICA MOČVARICA "Službeni list SFRJ" - Međunarodni ugovori, br. 9/1977 Završni tekst prihvaćen na Međunarodnoj konferenciji o konzervaciji močvara i ptica močvarica u Ramsaru, Iran, 2. februara 1971. godine. Strane ugovornice, Uviđajući uzajamnu zavisnost čoveka i njegove okoline; Razmatrajući osnovne ekološke funkcije močvara kao regulatora režima voda i kao staništa osobene flore i faune, naročito ptica močvarica; Ubeđene da močvare predstavljaju izvor velike ekonomske, kulturne, >> Više

Međunarodna konvencija za zaštitu ptica

ZAKON O RATIFIKACIJI MEĐUNARODNE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU PTICA "Službeni list SFRJ", br. 6/1973   INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF BIRDS Paris, 18 October 1950   The Governments signatory to this Convention, Realizing the danger of extermination which threatens certain species of birds and concerned about the numerical decrease in other species, particularly migratory species; and Considering that, in the interests of science, the protection of nature and the economy of each nation, all birds should as a matter of principle be protected; Have recognized >> Više