Ubijanje i zlostavljanje životinja – jednostavan model krivične prijave

Kao i za ostala krivična dela, i za ubijanje i zlostavljanje životinja, krivična prijava se podnosi nadležnom javnom tužilaštvu ili policiji, koja je dužna da krivičnu prijavu prosledi nadležnom javnom tužiocu.

Za ovo krivično delo je nadležno Osnovno javno tužilaštvo. Mapa sudova i javnih tužilaštava dostupna je na sajtu Ministarstva pravde. Kako biste videli koje javno tužilaštvo je nadležno u Vašem mestu, odaberite opciju OJT ispod naslova Osnovna javna tužilaštva, a zatim kliknite na mapu. Mapa izgleda ovako:

 

mapa_sudova_i_javnih_tuzilastava

 

Iako zakon ne propisuje neki poseban oblik koji bi trebalo da ispunjava krivična prijava, poželjno je držati se određenih standarda i ispoštovati minimalne formalne zahteve. Evo jednog jednostavnog modela krivične prijave za krivično delo ubijanja i zlostavljanja životinja. Na podnosiocu je da je ispuni odgovarajućom sadržinom u zavisnosti od okolnosti slučaja.

Model krivične prijave za krivično delo ubijanja i zlostavljanja životinja


 

______ OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U __________________________

Adresa_______________________

Oštećeni __________________, sa prebivalištem u___________________, ul. ____________, ovom tužilaštvu podnosi sledeću:

KRIVIČNU PRIJAVU

 protiv osmumnjičenog ____________ iz ______________, ul____________________, JMBG____________________ (ili NN lica) zbog toga što postoji osnovana sumnja da je:

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(kratak opis radnje izvršenja krivičnog dela)

Čime bi izvršio krivično delo Ubijanje i zlostavlјanje životinja iz člana 269. Krivičnog Zakonika Republike Srbije.

O b r a z l o ž e nj e

 -kratak opis radnji koje je preduzeo osumnjičeni (lice protiv koga se podnosi krivična prijava) odnosno kratak opis događaja, ukoliko podnosite krivičnu prijavu protiv NN lica

-priložiti dostupne dokaze (na primer, slike, snimke, nalaze i mišlјenja veterinara, neki predmet ako može biti upotreblјen kao dokaz), odnosno predložiti tužilaštvu izvođenje dokaza iz kojih proističu osnovi sumnje da je osumnjičeni izvršio krivično delo za koje se podnosi krivična prijava

Smatram da se u radnjama prijavlјenog stiču svi bitni elementi bića krivičnog dela Ubijanje i zlostavlјanje životinja iz člana 269. Krivičnog Zakonika Republike Srbije, pa predlažem da ____ osnovno javno tužilaštvo u_________ protiv osumnjičenog pokrene krivični postupak  kako bi isti bio oglašen krivim i kažnjen po zakonu.

 

Priloga: __                                                             Podnosilac krivične prijave

U Beogradu,                                                        Ime i prezime_______________________

__________ godine                                                Adresa______________________________


Ovaj model krivične prijave je veoma jednostavan, a njegov cilj je da pomogne građanima koji odluče da prijave krivično delo ubijanja i zlostavljanja životinja i predoči im koje podatke tom prilikom treba da navedu. To nije jedini mogući način kako krivična prijava može i treba da izgleda. Na primer, i kolege Pravnici za životinje iz Novog Sada su još 2013. godine objavili odličan model krivične prijave sa odgovarajućim uputstvima koji je dostupan na ovom linku. Dakle, ovo je samo jedna od mogućih varijanti.