Evropska konvencija za zaštitu životinja koje se uzgajaju na poljoprivrednim gazdinstvima

EVROPSKA KONVENCIJA

ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA KOJE SE UZGAJAJU NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA

“Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, br. 6/1996

Države članice Saveta Evrope, potpisnice ove Konvencije,

Smatrajući da je poželjno da usvoje zajedničke odredbe za zaštitu životinja koje se uzgajaju na stočarskim farmama, naročito u savremenim sistemima intenzivnog uzgoja,

Dogovorile su se o sledećem:

POGLAVLJE I

Opšti principi

Član 1.

Ova Konvencija se primenjuje na držanje, uzgoj i smeštaj životinja, a naročito na životinje u savremenim sistemima intenzivnog uzgoja na stočarskim farmama. Za svrhe ove Konvencije, “životinje” znače životinje koje se uzgajaju i drže za svrhe proizvodnje hrane, vune, kože ili krzna ili za druge poljoprivredne svrhe, a “savremeni sistemi intenzivnog uzgoja stoke” znače sisteme koji pretežno koriste tehničke instalacije kojima se prvenstveno upravlja pomoću automatskih procesa.

Član 2.

Svaka Strana ugovornica će primenjivati principe dobrobiti životinja utvrđene u članovima 3. do 7. ove Konvencije.

Član 3.

Životinje se smeštaju i dobijaju hranu, vodu i negu na način koji – imajući u vidu njihovu vrstu i do njihovog stepena razvoja, prilagođenosti i pripitomljenja – odgovara njihovim fiziološkim i etnološkim potrebama u skladu sa potvrđenim iskustvom i naučnim znanjem.

Član 4.

1. Sloboda kretanja koja odgovara životinji, imajući u vidu njenu vrstu i u skladu sa potvrđenim iskustvom i naučnim znanjem, neće biti ograničena na takav način da kod nje izaziva nepotrebnu patnju ili ozledu.

2. Kada je životinja stalno ili redovno vezana ili zatvorena, daće joj se prostor koji odgovara njenim fiziološkim i etnološkim potrebama u skladu sa potvrđenim iskustvom i naučnim znanjem.

Član 5.

Osvetljenje, temperatura, vlaga, cirkulacija vazduha, ventilacija i ostali uslovi sredine kao što su koncentracija gasa ili intenzitet buke u mestu gde je životinja smeštena, će – imajući u vidu njenu vrstu i do njenog stepena razvoja, prilagođenosti i pripitomljenja – biti prilagođeni njenim fiziološkim i etnološkim potrebama u skladu sa potvrđenim iskustvom i naučnim znanjem.

Član 6.

Nijednoj životinji se neće dati hrana ili tečnost na način, niti će takva hrana ili tečnost sadržati bilo kakvu supstancu koji bi mogli da izazovu nepotrebnu patnju ili ozledu.

Član 7.

1. Detaljan pregled ukupnog stanja i zdravstvenog stanja životinja vršiće se u intervalima dovoljnim da se izbegne nepotrebna patnja, a u slučaju životinja koje se drže u savremenim sistemima intenzivnog uzgoja stoke najmanje jedanput dnevno.

2. Detaljan pregled tehničke opreme koja se koristi u savremenim sistemima intenzivnog uzgoja stoke vršiće se najmanje jedanput dnevno, i svaki otkriveni kvar popraviće se sa najmanje moguće čekanja. Kada kvar ne može odmah da se popravi, odmah će se preduzeti sve mere neophodne da se zaštiti dobrobit životinja.

POGLAVLJE II

Detaljno sprovođenje

Član 8.

1. Stalni komitet će biti osnovan godinu dana nakon stupanja na snagu ove Konvencije.

2. Svaka Strana ugovornica će imati pravo da imenuje po jednog predstavnika za Stalni komitet. Svaka država članica Saveta Evrope koja nije Strana ugovornica Konvencije imaće pravo da bude zastupljena u Komitetu preko jednog posmatrača.

 

3. Generalni sekretar Saveta Evrope će sazvati Stalni komitet kad god to smatra potrebnim i, u svakom slučaju, kada većina predstavnika Strana ugovornica ili predstavnik Evropske ekonomske zajednice, koja je i sama Strana ugovornica, budu zahtevali njegovo sazivanje.

4. Većina predstavnika Strana ugovornica sačinjavaće kvorum za održavanje sastanka Stalnog komiteta.

5. Stalni komitet će donositi odluke većinom datih glasova: međutim, jednoglasnost datih glasova će biti potrebna za:

(a) usvajanje preporuka predviđenih stavom 1. člana 9;

(b) odluku o primanju posmatrača osim onih koji su pomenuti u stavu 2. ovog člana;

(c) usvajanje izveštaja pomenutog u članu 13; u ovom izveštaju mogu se, gde je to pogodno, izraziti različita mišljenja.

6. Zavisno od odredaba Konvencije, Stalni komitet će sastaviti svoja Pravila o proceduri.

Član 9.

1. Stalni komitet će biti zadužen za razradu i usvajanje Preporuka Strana ugovornica koje sadrže detaljne odredbe za sprovođenje principa utvrđenih u Poglavlju I ove Konvencije, koje će biti zasnovane na naučnim saznanjima u vezi sa raznim vrstama životinja.

2. Za svrhe ispunjavanja svojih dužnosti iz stava 1. ovog člana, Stalni komitet će pratiti kretanja u naučnom istraživanju i novim metodama u stočarstvu;

3. Sem ukoliko se Stalni komitet odluči za duži rok. Preporuka će stupiti na snagu kao takva šest meseci nakon datuma njenog usvajanja od strane Komiteta. Od datuma stupanja na snagu Preporuke, svaka Strana ugovornica će je ili sprovesti ili pismenim putem obavestiti Stalni komitet, preko Generalnog sekretara Saveta Evrope, o razlozima zbog kojih je odlučila da ne može da sprovede Preporuku ili ne može više da se sprovodi.

4. Ukoliko dve ili više od dve Strane ugovornice ili Evropska ekonomska zajednica, koja je i sama Strana ugovornica, pošalju pismeno obaveštenje u skladu sa stavom 3. ovog člana o svojoj odluci da ne sprovedu ili da ne mogu više da sprovode Preporuku, ta Preporuka će prestati da važi.

Član 10.

Stalni komitet će uložiti sve napore da olakša prijateljsko rešenje eventualne teškoće koja bi mogla da nastane između Strana ugovornica u vezi sa sprovođenjem ove Konvencije.

Član 11.

Stalni komitet može izraziti savetodavno mišljenje po bilo kom pitanju koje se odnosi na zaštitu životinja na zahtev Strane ugovornice.

Član 12.

Svaka Strana ugovornica može naimenovati jedno ili više tela od kojih Stalni komitet može tražiti informacije i savet da bi mu se pomoglo u radu. Strane ugovornice će poslati Generalnom sekretaru Saveta Evrope nazive i adrese takvih tela.

Član 13.

Stalni komitet će Komitetu ministara Saveta Evrope, po isteku treće godine od stupanja na snagu ove Konvencije i svakog narednog perioda od tri godine, podnositi izveštaj o svom radu i o funkcionisanju Konvencije, uključujući i, ako to smatra potrebnim, predloge za izmenu i dopunu Konvencije.

POGLAVLJE III

Završne odredbe

Član 14.

1. Ova Konvencija će biti otvorena za potpisivanje od strane država članica Saveta Evrope i od strane Evropske ekonomske zajednice. Podlegaće ratifikaciji, prihvatanju i odobrenju. Instrumenti ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja deponovaće se kod Generalnog sekretara Saveta Evrope.

2. Ova Konvencija će stupiti na snagu šest meseci nakon datuma deponovanja četvrtog instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja od strane država članica Saveta Evrope.

Član 15.

1. Nakon stupanja na snagu ove Konvencije, Komitet ministara Saveta Evrope može, pod uslovima i modalitetima koje smatra pogodnim, pozvati svaku nečlanicu da joj pristupi.

2. Takvo pristupanje će se izvršiti deponovanjem kod Generalnog sekretara Saveta Evrope instrumenata pristupanja koji će stupiti na snagu šest meseci nakon datuma njegovog deponovanja.

Član 16.

1. Svaka Strana ugovornica može, u vreme potpisivanja ili prilikom deponovanja svog instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja, navesti teritoriju ili teritorije na koje će se primenjivati Konvencija.

2. Svaka Strana ugovornica može, prilikom deponovanja svog instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja ili bilo kog kasnijeg datuma, izjavom upućenom Generalnom sekretaru Saveta Evrope, proširiti važenje ove Konvencije na bilo koju drugu teritoriju ili teritorije navedene u izjavi za čije međunarodne odnose je odgovorna ili u čije ime je ovlašćena da preuzima obaveze.

3. Svaka izjava izvršena u vezi sa prethodnim stavom može, u vezi sa bilo kojom teritorijom pomenutom u takvim izjavama, biti povučena u skladu sa postupkom utvrđenim u članu 17. ove Konvencije.

Član 17.

1. Svaka Strana ugovornica može, što se nje tiče, otkazati ovu Konvenciju putem pismenog obaveštenja upućenog Generalnom sekretaru Saveta Evrope.

2. Takav otkaz će stupiti na snagu šest meseci nakon datuma prijema takvog pismenog obaveštenja od strane Generalnog sekretara.

Član 18.

Generalni sekretar Saveta Evrope će pismeno obavestiti države članice Saveta i svaku Stranu ugovornicu koja nije članica Saveta o:

(a) svakom potpisivanju;

(b) svakom deponovanju instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja;

(c) svakom datumu stupanja na snagu ove Konvencije u skladu sa njenim članovima 14. i 15;

(d) svakoj Preporuci onakve vrste koja je pomenuta u stavu 1. člana 9. i o datumu njenog stupanja na snagu;

(e) svakom pismenom obaveštenju dobijenom u skladu sa odredbama stava 3. člana 9;

(f) svakom obaveštenju primenjenom u skladu sa odredbama člana 12;

(g) svakoj izjavi primljenoj u skladu sa odredbama stavova 2. i 3. člana 16;

(h) svakom pismenom obaveštenju primenjenom u skladu sa odredbama člana 17. i datumu stupanja otkazivanja na snagu.

U potvrdu čega su, dole potpisani, propisno za to ovlašćeni, potpisali ovu Konvenciju.

Sačinjena u Strasburu, 10. marta 1976. godine, na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako verodostojna, u jednom primerku koji će ostati deponovan u arhivi Saveta Evrope. Generalni sekretar Saveta Evrope će poslati overene kopije svakoj od Strana potpisnica i strana koje su pristupile Konvenciji.

PREGLED DRŽAVA ČLANICA EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA KOJE SE UZGAJAJU NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA

od 10. marta 1976. godine

Stanje: decembar 1999.

 

DRŽAVE ČLANICE

SAVETA EVROPE

Datum ratifikacije
Albanija  
Andora  
Austrija 22. decembar 1992.
Belgija 13. septembar 1979.
Bugarska  
Češka 23. septembar 1998.
Danska 28. januar 1980.
Estonija  
Finska 2. decembar 1991.
Francuska 10. januar 1978.
Grčka 12. novembar 1984.
Gruzija  
Holandija 21. april 1981.
Hrvatska 14. septembar 1994.
Irska 7. april 1986.
Island 19. septembar 1989.
Italija 7. februar 1986.
Kipar 15. april 1977.
Letonija  
Lihtenštajn  
Litvanija  
Luksemburg 19. januar 1979.
Mađarska  
Makedonija 30. mart 1994.
Malta 26. mart 1991.
Moldavija  
Nemačka 9. mart 1978.
Norveška 25. februar 1980.
Poljska  
Portugal 20. april 1982.
Rumunija  
Rusija  
San Marino  
Slovačka  
Slovenija 20. oktobar 1992.
Španija 5. maj 1988.
Švajcarska 24. septembar 1980.
Švedska 7. decembar 1977.
Turska  
Ukrajina  
Velika Britanija 8. januar 1979.
Evropska ekonomska zajednica 18. oktobar 1988.
DRŽAVE NEČLANICE Datum ratifikacije
Bosna i Hercegovina 29. decembar 1994.