Februar – mesec odgovornog vlasništva

Širom SAD, Februar se obeležava kao mesec odgovornog vlaništva, što je idealna prilika za promovisanje etički  ispravnog, društveno poželjnog i  zakonitog  odnosa vlasnika prema njihovim kućnim ljubimcima. Iako se u Srbiji pitanje odgovornog vlasništva uglavnom poteže u sklopu medijskih hajki protiv napuštenih ljubimaca i senzacionalističkih naslova koji izveštavaju o ujedima agresivnih pasa, u pitanju je mnogo šira tema koja zahteva temeljniji pristup. Činjenica da veliki deo svetske populacije povezuje Februar sa promovisanjem odgovornog vlasništva je dobar povod da se toj temi posveti pažnja i kod nas.

odgovorno_vlasnistvo

Šta je odgovorno vlasništvo

Odgovorno vlasništvo je širok pojam i obuhvata kako odnos vlasnika prema sopstvenom ljubimcu, tako i odnos vlasnika ljubimca prema drugim ljudima i životinjama. Razumevanje suštine odgovornog vlasništva i njegovo dosledno pridržavanje u svakom trenutku su neophodni da bi i vlasnik i ljubimac i njihova okolina bili bezbedni, zdravi i ispunjeni. Opstanak kućnog ljubimca u potpunosti zavisi od volje njegovog vlasnika, a ljubimac sa druge strane iz dana u dan oplemenjuje vlasnikov život čineći ga srećnijim i smislenijim. Zbog toga  vlasnik ima pre svega moralnu, a zatim i zakonsku obavezu da se stara o svom ljubimcu i podmiruje sve njegove potrebe.

Zakonske obaveze vlasnika

Koje životinje mogu biti ljubimci

Većina obaveza koje kod nas vlasnici imaju prema svojim ljubimcima uređene su Zakonom o dobrobiti životanja, ali su neke od njih, kao na primer čipovanje, detaljnije regulisane podzakonskim aktima. Pošto se kao kućni ljubimci najčešće drže psi i mačke, razumljivo je da se termin odgovorno vlasništvo uglavnom odnosi na njih. Ipak, ne treba zaboraviti da Zakon o dobrobiti životinja ljubimcem smatra svaku životinju koja se drži radi druženja. Tu spadaju i, na primer, glodari, gmizavci i ptice ako se drže kao kućni ljubimci.

Obaveze svih vlasnika

Pre svega,  Zakon obavezuje vlasnika da obezbedi kućnom ljubimcu brigu, negu i smeštaj, u skladu sa vrstom, rasom, polom, starošću, kao i fizičkim i biološkim specifičnostima i potrebama u ponašanju i zdravstvenom stanju kućnog ljubimca. Ali, Zakon istovremeno obavezuje i vlasnika da obezbedi da njegov ljubimac ne ugrožava ljude i životinje u svom okruženju. Zbog toga je propisano da se psi koji mogu predstavljati opasnost za okolinu moraju držati na propisan način (član 53).  Kada je u pitanju šetnja ljubimca, vlasnik se obavezuje da ljubimca  na javne površine izvodi samo u vreme i na način kako je to propisala lokalna samouprava (član 54).

odgovorno_vlasnistvo_1

Vlasnik je dužan je da pravilnim držanjem i drugim merama i sredstvima spreči da kućni ljubimci ugroze ljude, druge životinje i okolinu. On je dužan da  da spreči rađanje neželjenih kućnih ljubimaca, i to onemogućavanjem kontakta mužjaka i ženke i primenom kontracepcije, kastracije i sterilizacijom ženke.

Ako vlasnik, odnosno držalac kućnih ljubimaca nije u mogućnosti da se dalje brine o njima, dužan je da im obezbedi odgovarajući smeštaj (član 55).Takođe, propisano je da vlasnik ne sme držati psa stalno vezanog na lancu ili vezanog na drugi sličan način, osim ako je vezan na produženu vodilicu ( član 57).

Obaveze vlasnika koji drže ljubimce za prodaju

Posebne obaveze i mere predostrožnosti odnose se na vlasnike koji gaje ljubimce radi njihove reprodukcije i prodaje (član 56). Kućni ljubimci ne smeju se držati, reprodukovati i koristiti za rad, odnosno vuču i nošenje tereta, osim rasa pasa koje su prilagođene i obučene za ovu namenu niti za ishranu, odnosno proizvodnju hrane, kože, krzna, kao i u druge komercijalne svrhe (član 57).

Obaveze vlasnika divljih i egzotičnih životinja

Ako se divlje ili egzotične životinje drže kao ljubimci, za njih važe posebna pravila. Naime, držanje i reprodukcija divljih i egzotičnih životinja kao kućnih ljubimaca može se obavljati samo na osnovu rešenja o odobrenju držanja i reprodukcije divljih i egzotičnih životinja kao kućnih ljubimaca, koje donosi ministar, na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti ministra nadležnog za poslove životne sredine (član 58). Takvim životinjama se moraju obezbediti poseban prostor za boravak, posebni klimatski uslovi, kontakt sa jedinkama iste vrste itd.

odgovorno_vlasnistvo_6

Neodgovorno vlasništvo i napušteni ljubimci

Šta su napuštene životinje

Zakon o dobrobiti životinja kaže da je napuštena životinja ona životinja koja nema dom ili koja se nalazi izvan njega i lišena je brige i nege vlasnika, odnosno držaoca i koju je on svesno napustio. Nasuprot tome, izgubljena životinja jee životinja koja je napustila vlasnika, odnosno držaoca, bez njegove volje i koju on traži

Zabrana napuštanja životinja

Vlasnik, odnosno držalac koji izgubi životinju dužan je da taj gubitak bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana gubitka životinje, prijavi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave i veterinarskoj službi. Ako vlasnik, odnosno držalac ne prijavi gubitak iz stava 1. ovog člana smatra se da je napustio životinju (član 69). Lice koje pronađe napuštenu životinju dužno je da o tome bez odlaganja obavesti najbliže registrovano prihvatilište, radi zbrinjavanja životinje (član 68).

Mere smanjenja populacije napuštenih životinja

Organi jedinica lokalne samouprave dužni su da izrade i sprovode program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka prema specifičnostima sredine (član 54). Najefikasniji sistem kontrole populacije, osim promovisanja odgovornog vlasništva i usvajanja kućnih ljubimaca umesto njihove kupovine jeste i takozvana CNR Strategija (Catch Neuter Release ili Uhvati Steriliši i Pusti), prema kojoj se nevlasničke životinje hvataju, sterilišu a zatim puštaju nazad na slobodu.

Bez obzira na to da li sprovodi ovu strategiju ili ne, ako na svojoj teritoriji ima napuštenih životinja, organ jedinice lokalne samouprave dužan je da obezbedi prihvatilište, prikupljanje, prevoz i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja, da im pruži pomoć, brigu i smeštaj i odgovarajuću veterinarsku pomoć. Pri tome sa životinjom se mora postupati tako da se prouzrokuje najmanji stepen bola, patnje, straha i stresa za životinju (član 66).

odgovorno_vlasnistvo_3

Kako biti odgovoran vlasnik

Odgovoran vlasnik je sterilisao i čipovao ljubimca, a pored toga mu je stavio ogrlicu sa pločicom sa osnovnim podacima o njemu. On ljubimca vodi na preventivne veterinarske preglede najmanje dva puta godišnje,  ali sa sobom ima i pribor za prvu pomoć ukoliko se ispostavi  da je ljubimcu potrebna. Odgovoran vlasnik brine o pravilnoj ishrani svog ljubimca i podmiruje njegove dnevne potrebe za hranom i vodom odgovarajućeg kvaliteta.

On posebno vodi računa o tome da njegov ljubimac bezbedno putuje – njegov ljubimac ima pasoš, a prilikom putovanja je smešten na način koji ga čini bezbednim od povreda. Dom odgovornog vlasnika je namešten tako da su isključene bilo kakve mogućnosti da se ljubimac zadobije povrede od nameštaja, električnih kablova, utikača, kućnih aparata, toksičnih supstanci, lekova ili da izađe izvan kuće odnosno dvorišta.

Odgovoran vlasnik vodi računa o higijeni svog ljubimca ali i čisti iza svog ljubimca, naročito na javnim površinama. Konačno, odgovoran i uzoran vlasnik podučava svoju decu da vole i poštuju sve životinje kao i da se da se prema ljubimcima odnose na odgovoran i human način.

odgovorno_vlasnistvo_2

Kazne za neodgovorne vlasnike

Odgovorno vlasništvo je zakonska obaveza svakoga ko poseduje kućnog ljubimca. U skladu sa tim, neodgovorni vlasnici snose određene posledice. U zavisnosti od težine prestupa, neodgovoran vlasnik može odgovarati za prekršaj prema Zakonu o dobrobiti životinja ili za krivično delo ubijanja i zlostavljanja životinja koje je propisano Krivičnim zakonikom.

Zanemarivanje određenih zakonskih dužnosti će se najčešće tretirati kao prekršaj što znači da će biti sankcionisano samo prekršajnom sankcijom  u vidu novčane kazne. Ali, svesno, namerno, dugotrajno i ekstremno zanemrivanje vlasničkih dužnosti koje je kod ljubimca izazvalo veliki bol, patnju, strah ili stres i imalo za rezultat teško pogoršanje njegovog psiho-fizičkog i zdravstvenog stanja ili smrt, će svakako predstavljati krivično delo. Takvom vlasniku sledi krivična sankcija i to ili kazna zatvora do godinu dana ili novčana kazna, a ukoliko je ljubimaca-žrtava bilo više, kazna zatvora do tri godine ili novčana kazna.