Nacrt Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča

*Tekst je preuzet sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije

NACRT ZAKONA O KRETANјU UZ POMOĆ PSA VODIČA

Sadržaj zakona

kretanje_uz_pomoc_psa_vodiča

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se pravo na kretanje uz pomoć psa vodiča, korišćenje javnog prevoza, objekata u javnoj upotrebi, slobodan pristup i boravak na javnim površinama i u radnom prostoru, kao i druga pitanja od značaja za kretanje uz pomoć psa vodiča.

Načela

Član 2.

Ovaj zakon zasniva se na načelima:

  • poštovanja lјudskih prava i dostojanstva;
  • uklјučenosti u sve sfere društvenog života na ravnopravnoj osnovi;
  • jednakosti i zabrane diskriminacije;
  • društveno odgovornog poslovanja.

Pojmovi

Član 3.

Pravo na kretanje uz pomoć psa vodiča ostvaruje osoba sa invaliditetom koja je slepo ili slabovido lice, lice koje koristi invalidska kolica, drugo lice koje ima status osobe sa invaliditetom u skladu sa zakonom koje je osposoblјeno za kretanje sa psom vodičem, kao i lice koje koristi psa u terapeutske ili druge slične svrhe i koje je osposoblјeno za kretanje sa psom vodičem (u dalјem tekstu: osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča).

Pas vodič je pas koji je prošao posebnu obuku i koji se koristi kao podrška osobama sa invaliditetom, u terapeutske ili druge slične svrhe, o čemu postoji odgovarajuća isprava.

Trener psa vodiča je lice koje poseduje odgovarajuću ispravu za obavlјanje poslova obuke psa vodiča.

Pravo na korišćenje javnog prevoza

Član 4.

Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ima pravo na korišćenje svih prevoznih sredstava u javnom prevozu, uklјučujući i zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike.

Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ne plaća voznu kartu za psa vodiča, bez obzira na smer i dužinu puta.

Pod javnim prevozom, u smislu ovog zakona, smatra se prevoz u drumskom, železničkom, rečnom, vazdušnom, gradskom i drugom saobraćaju.

Pravo na korišćenje objekata u javnoj upotrebi

Član 5.

Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ima pravo korišćenja svih objekata u javnoj upotrebi, kao što su objekti u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kulture, sporta, turizma i drugih delatnosti.

Objektima u javnoj upotrebi, u smislu ovog zakona, smatraju se objekti državnih organa, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i drugih organa i organizacija i pravnh lica kojima je povereno vršanje javnih ovlašćenja a pred kojima se ostvaruju prava i obaveze, odnosno zakonom zasnovani interesi.

Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ne plaća ulaznicu za psa vodiča za korišćenje prostora i objekata u javnoj upotrebi.

Bliže uslove i način korišćenja objekata u javnoj upotrebi u oblasti zdravstvene zaštite od strane osobe koja se kreće uz pomoć psa vodiča, sporazumno propisuju ministar nadležan za poslove zdravlјa i ministar nadležan za poslove unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Pravo na slobodan pristup i boravak na javnim površinama

Član 6.

Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ima pravo na slobodan pristup i boravak na javnim površinama kao što su javne saobraćajnice, trgovi, ulice, pešački prelazi, parkovi, zelene površine i druge površine za kretanje i boravak lica.

 Pravo na slobodan pristup i boravak u radnom prostoru

Član 7.

Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ima pravo na slobodan pristup i boravak u radnom prostoru, odnosno prostoru u kojem osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča obavlјa poslove.

Pravo trenera psa vodiča

Član 8.

Odredbe čl. 5–7. ovog zakona primjenjuju se i na trenera psa vodiča.

Obaveza omogućavanja ostvarivanja prava

Član 9.

Pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu i preduzetnik dužni su da omoguće osobi koja se kreće uz pomoć psa vodiča i treneru psa vodiča ostvarivanje prava iz čl. 5–8. ovog zakona.

Osposoblјavanje za kretanje sa psom vodičem

Član 10.

Osposoblјavanje osobe koja se kreće uz pomoć psa vodiča za kretanje sa psom vodičem organizuje i sprovodi javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, u skladu sa zakonom, na osnovu posebnih programa prilagođenih potrebama i mogućnostima osoba koje se kreću uz pomoć psa vodiča kojima se stiču znanja, sposobnosti i veštine za kretanje sa psom vodičem i za dobrobit životinja, u skladu sa zakonom.

Na posebni program iz stava 1. ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove unapređenja položaja osoba sa invaliditetom daje mišlјenje.

Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih iz stava 1. ovog člana vodi bazu podataka o evidencijama koje se u skladu sa zakonom vode i izdaje uverenja o stečenim znanjima, sposobnostima i veštinama.

Obezbeđivanje usluge kretanja uz pomoć psa vodiča

Član 11.

Sredstva za razvoj usluge kretanja uz pomoć psa vodiča mogu se obezbediti u okviru raspoloživih sredstava budžeta namenjenih za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, u skladu sa kriterijumima, uslovima, obimom, načinom i postupkom obezbeđivanja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja sa cilјem unapređenja socijalno-ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom.

Nadzor

Član 12.

Nadzor nad primenom ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Kaznene odredbe

Član 13.

            Novčanom kaznom od 200.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako osobi koja se kreće uz pomoć psa vodiča ili treneru psa vodiča zabrani ili ne omogući:

  • pravo na korišćenje svih prevoznih sredstava u javnom prevozu, uklјučujući i zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike (član 4. stav 1.);
  • besplatan prevoz za psa vodiča (član 4. stav 2.);
  • korišćenje objekata u javnoj upotrebi (član 5. stav 1.);
  • besplatan ulazak za psa vodiča u objekte u javnoj upotrebi (član 5. stav 2.);
  • slobodan pristup i boravak na javnim površinama (član 6.);
  • slobodan pristup i boravak u radnom prostoru, odnosno prostoru u kojem lice koje se kreće uz pomoć psa vodiča obavlјa poslove (član 7.).

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 400.000,00 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik.

Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 14.

Ministar nadležan za poslove zdravlјa i ministar nadležan za poslove unapređenja položaja osoba sa invaliditetom doneće propis na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.