Pokolj kitova u Japanu i Povleja o zaštiti morskih sisara

Komercijalni lov na kitove zabranjen je na međunarodnom nivou još 1986. godine. Uprkos tome, zahvaljujući posedovanju posebne dozvole izdate od strane Ujedinjenih nacija, Japan uporno nastavlja sa praksom ubijanja ovih morskih sisara. Procenjuje se da je usled neracionalnog i nekontrolisanog kitolova od usvajanja međunarodne zabrane lova na kitove pa do danas u teritorijalnim vodama Japana ubijeno preko 14 000 kitova, a proteklih dana mediji i društvene mreže preplavljeni su potresnim slikama koje svedoče o pravom pokolju koji japanski kitolovci nemilosrdno sprovode nas ovim životinjama.

Iako brojne renomirane međunarodne organizacije posvećene borbi za zaštitu životinja i životne sredine apeluju da se takva praksa obustavi, čini se da želja za profitom i u slučaju Japana za sada ima prevagu nad interesima opstanka životinjskog sveta. U takvoj atmosferi, treba se podsetiti da postoji inicijativa da se usvoji jedan međunarodni dokument kojim bi se morskim sisarima priznala određena prava i inherentni interesi. U pitanju je Nacrt Svetske povelje za zaštitu morskih sisara (World Charter for Cetacea) objavljen od strane organizacije „Cetacea Defence UK“.

svetska_povelja_za_zastitu_morskih_sisara 

SVETSKA POVELJA O ZAŠTITI MORSKIH SISARA

Preambula

Čudimo se i divimo velikoj raznovrsnosti života na našoj planeti. Mora su krvotok Zemlje, staništa drugih vrsta, nastanjena drugačijim oblicima inteligencije, koji su samosvesni i zahtevaju da ih tretiramo na etički ispravan način, bar zbog toga što oni doprinose i očuvanju ljudskih života.

Nema sumnje da bi svako ko je ikada video kita ili delfina u divljini potvrdio da je to iskustvo bilo magično, i da je na posmatrača delovalo kao duhovni podsticaj. Delfinima i kitovima već hiljadama godina pripada istaknuto mesto u umetnosti i folkloru. Iako oni žive van neposrednog domašaja naših čula, ova Povelja ih ne tretira kao puke resurse, već priznaje da su oni jedinstvena bića, koja kao takva poseduju vrednost za sebe, neovisno od koristi koju predstavljaju za ljude. U tom smislu, oni se smatraju za druga „plemena“ ili „nacije“ uhvaćene u mrežu života.

Priznanje inherentnog dostojanstva i jednakih i neotuđivih prava svim pripadnicima ljudskog roda čini osnovu slobode, pravde i mira u svetu. Zbog toga priznanje porodici morskih sisara prava i interesa predstavlja način da se stane na put opasnostima koje im prete. U tom smislu, ova Povelje jeste značajan iskorak u pravcu razvoja kolektivne svesti o humanosti i ponosno i bezrezervno proglašava da morski sisari imaju pravo na sopstveni život i slobodu.

Organizacija „Cetacea Defence UK“ proglašava ovu Svetsku Povelju za zaštitu morskih sisara kao opšti standard koji treba da dostignu svi narodi i nacije kako bi svaki pojedinac i svaki organ društva, imajući ovu Povelju konstantno na umu, nastojao da kroz podučavanje i edukaciju promoviše poštovanje ovih prava i sloboda i da bi se kroz primenu progresivnih mera, kako nacionalnog tako i međunarodnog karaktera, obezbedilo njihovo univerzalno i delotvorno poštovanje i primenjivanje.

Član 1.

Preci morskih sisara živeli su još pre pedeset miliona godina. Ova Povelja priznaje da su u poslednjih nekoliko stoleća pojedine vrste iz porodice kitova i delfina postale kritično ugrožene, kao i da ljudske aktivnosti pogađaju sve vrste koje pripadaju ovoj porodici. Svesni smo činjenice da će buduće generacije ljudskog roda bez sumnje biti kritički nastrojene prema sadašnjim generacijama ukoliko propuste da odmah preduzmu neophodne korake kako bi spasle ugrožene vrste kitova i delfina.

Član 2.

Kada su u pitanju veličina i struktura mozga, porodica morskih sisara je na visokom evolutivnom stupnju, prilagođena uslovima života u moru. Oni su osećajni, toplokrvni sisari, sposobni za rasuđivanje i poseduju pravo na neograničeno kretanje. Njihovo izdvajanje iz prirodnog staništa da bi se prebacili u akvarijume je nemoralna i okrutna praksa. Zbog toga ni jedan kit ili delfin ne sme biti držan u zatočeništvu ili primoran da se povinuje čoveku.

Član 3.

Priznaje se da je red morskih sisara jedinstven, kao što su i jedinke koje mu pripadaju. Porodica morskih sisara izložena je mnogim pretnjama. Sve su one direktno ili indirektno prouzrokovane ljudskim aktivnostima kao što su: kitolov, neposredno ubijanje manjih morskih sisara, držanje u zatočeništvu, ribarenje upotrebom mreža, vojne akcije i vežbe, industrijsko zagađenje, opadanje zaliha ribe izazvano prekomernim ribolovom i globalno zagađenje. Sve potpisnice ove Povelje treba odmah da preduzmu korake kako bi se okončale sve pretnje za opstanak morskih sisara.

Član 4.

Ljudi najviše love morske sisare, pa budući opstanak morskih sisara zbog toga najviše zavisi od naše spremnosti da izmenimo svoje destruktivno ponašanje i stavove. Ljudski rod mora da nastoji da živi u harmoniji sa morskim sisarima kao i da im prizna pravo na život i slobodu.

Dole potpisani  dopuštaju da se, uz navođenje sledećih detalja,  navedu kao potpisnice Svetske povelje za zaštitu morskih sisara.

ID-10025129

Iako na prvi pogled ima pomalo “poetski” prizvuk, što ga donekle udaljava od nacrta pravnog dokumenta, ovaj tekst može nesporno doprineti zaštiti morskih sisara od nedozvoljenih aktivnosti ljudi. On podseća svetsku javnost na njihov značaj za opstanak čitavih ekosistema, a samim tim, i čovečanstva u celini i na neophodnost da im se pruži dodatna zaštita. Zajedno sa drugim međunarodnim dokumentima posvećenim zaštiti životinjskog sveta,  ovakva međunarodna povelja dala bi dodatnu težinu postojeoj zabrani komercijalnog kitolova. Za sada se samo treba nadati da e vremenom steći više pristalica i poprimiti formu i snagu zvaničnog pravnog akta.