Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije pasa i mačaka

PRAVILNIK

O NAČINU OBELEŽAVANJA I REGISTRACIJE PASA I MAČAKA

„Službeni glasnik RS”, br. 23/2012

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obaveza obeležavanja i registracije pasa i mačaka, način obeležavanja i registracije pasa i mačaka, izgled, sadržaj, način i rok izdavanja, oduzimanja i/ili poništavanja Pasoša za kućne ljubimce (u daljem tekstu: Pasoš), podaci koji se unose u Pasoš, kao i postupak unošenja podataka u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja (u daljem tekstu: Centralna baza).

Član 2.

Vlasnici, odnosno držaoci pasa i mačaka obeležavaju i registruju pse i mačke u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Obeležavanju podležu svi novorođeni psi i mačke koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije i to najkasnije 90 dana od datuma rođenja, odnosno prilikom prve vakcinacije protiv virusnih bolesti, odnosno pre napuštanja legla.

Pored pasa i mačaka iz stava 1. ovog člana obeležavanju podležu i uvezeni psi i mačke koji nisu trajno obeleženi, a obeležavanje se vrši 15 dana od dana ulaska u Republiku Srbiju.

Psi i mačke u pratnji vlasnika, odnosno držaoca, koji su u tranzitu, kao i oni koji privremeno borave u Republici Srbiji, moraju da budu obeleženi mikročipom i da poseduju Pasoš.

Član 3.

Sistem obeležavanje i registracija pasa i mačaka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, sastoji se od sledećih elemenata:

1) obeleženih pasa i mačaka;

2) Pasoša;

3) Centralne baze.

II ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

Član 4.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) obeleženi pas i mačka su pas i mačka koji su obeležen na način propisan ovim pravilnikom;

2) vlasnik psa ili mačke je pravno ili fizičko lice u čijem se vlasništvu nalazi pas ili mačka i koje je odgovorno za život, zdravlje i dobrobit životinje u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja;

3) držalac psa ili mačke je pravno ili fizičko lice koje ima pravo čuvanja i korišćenja psa ili mačke i koje je odgovorno za život, zdravlje i dobrobit psa ili mačke u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja;

4) Pasoš je identifikacioni dokument koji prati psa ili mačku od rođenja do uginuća.

III CENTRALNA BAZA

Član 5.

Centralnu bazu u elektronskoj formi vodi ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

U Centralnu bazu upisuju se podaci o:

1) vlasniku, odnosno držaocu psa ili mačke koji je državljanin Republike Srbije (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa, broj telefona), a ako je vlasnik, odnosno držalac pravno lice: naziv pravnog lica, podaci o sedištu, broj telefona i PIB;

2) vlasniku, odnosno držaocu psa ili mačke koji je državljanin strane države (ime i prezime, broj telefona, broj pasoša, adresa, a na osnovu prijave privremenog boravka), a ako je vlasnik, odnosno držalac pravno lice: naziv pravnog lica, podaci o sedištu, odnosno predstavništvu, broj telefona, PIB;

3) mikročipovima za pojedinačnu identifikaciju pasa ili mačaka;

4) izdatim Pasošima;

5) obeleženim psima i mačkama – Registar pasa i mačaka;

6) veterinarskoj stanici i veterinarskoj ambulanti ovlašćenoj za obeležavanje od strane Ministarstva (u daljem tekstu: ovlašćeni obeleživač) u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, i to: naziv, adresa i broj telefona.

Podaci o obeleženim psima i mačkama iz stava 2. tačka 5) obuhvataju:

1) ime psa ili mačke;

2) datum rođenja;

3) rasu i boju dlake;

4) pol;

5) identifikacioni broj mikročipa;

6) podatke o sterilizaciji;

7) datum mikročipovanja;

8) datum vakcinacije protiv besnila;

9) datum obeležavanja;

10) podatke koji se odnose na ozlede nanete drugoj životinji, odnosno čoveku (datum nanošenja ozlede i vrsta ozlede);

11) datum odjave iz Centralne baze;

12) razlog odjave (uginuće, gubitak, izvoz, prodaja);

13) serijski broj Pasoša.

Član 6.

Podatke o obeleženim i psima i mačkama iz člana 5. stav 3. ovog pravilnika u Centralnu bazu unosi ovlašćeni obeleživač.

Član 7.

Uvid u Centralnu bazu ima ovlašćeni obeleživač i veterinarski inspektor, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo. Ministarstvo odobrava uvid u Centralni registar i drugim korisnicima, na njihov zahtev, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

IV NAČIN OBELEŽAVANJA

Član 8.

Obeležavanje pasa i mačaka vrši ovlašćeni obeleživač.

Ovlašćeni obeleživač:

1) vrši tehničko obeležavanje pasa i mačaka;

2) dostavlja podatke Centralnoj bazi o obeleženim psima i mačkama;

3) dostavlja podatke Centralnoj bazi o uginulim ili izgubljenim psima i mačkama;

4) dostavlja podatke Centralnoj bazi o promenama vlasnika ili držaoca pasa i mačaka;

5) odgovara za tačnost i ažurnost podataka.

Prilikom obeležavanja i registracije svaki pas i mačka dobijaju svoj jedinstven identifikacioni broj koji se unosi u Centralnu bazu.

V MIKROČIPOVI

Član 9.

Obeležavanje pasa i mačaka vrši se mikročipovima.

Mikročip se aplikuje sa leve strane srednjeg dela vrata ispod kože psa ili mačke.

Aplikacija mikročipa je jednokratna, a mikročip je trajan i prati psa, odnosno mačku od obeležavanja do uginuća.

Član 10.

Mikročip za obeležavanje pasa mora biti u skladu sa ISO standardima 11784 i 11785 i sastoji se od jedinstvenog petnaestocifrenog broja koji je sastavljen na sledeći način:

1) prve tri cifre su kod Republike Srbije – 688 u skladu sa ISO standardom 3166;

2) četvrta cifra je nula;

3) peta i šesta cifra se dobijaju oduzimanjem od broja 991 ICAR standarda proizvođača;

4) sedma do petnaeste cifre predstavljaju jedinstven identifikacioni broj psa ili mačke.

Član 11.

Mikročipovi moraju biti neškodljivi za pse i mačke.

Za aplikaciju mikročipa koristi se aplikator za jednokratnu upotrebu, a broj mikročipa ne sme da se ponavlja.

Uputstvo za aplikaciju mikročipa, kao i uputstvo za i korišćenje čitača moraju da budu na srpskom jeziku.

Član 12.

Ako se prilikom kontrole identifikacionog broja mikročipa ustanovi da je mikročip nečitljiv, odnosno oštećen, kao i u slučaju da je mikročip nevažeći, odnosno suprotan standardima propisanim ovim pravilnikom vlasnik, odnosno držalac psa ili mačke o tome obaveštava ovlašćenog obeleživača, odnosno vrši ponovno obeležavanje psa ili mačke.

U slučaju iz stava 1. ovog člana u Centralnu bazu se upisuje broj novog mikročipa, a broj starog mikročipa se označava kao nevažeći.

Član 13.

Očitavanje identifikacionog broja sa mikročipa obavlja se pomoću odgovarajućeg čitača.

U slučaju da se pas ili mačka privremeno nalaze na teritoriji Republike Srbije i da su obeleženi mikročipom koji nije u skladu sa standardima propisanim ovim pravilnikom vlasnik, odnosno držalac psa ili mačke obezbeđuje odgovarajući čitač.

VI PASOŠ

Član 14.

Po izvršenom obeležavanju psa ili mačke izdaje se Pasoš vlasniku, odnosno držaocu psa ili mačke, na osnovu zakona kojim se uređuje veterinarstvo.

Pasoš se popunjava čitko, štampanim slovima, hemijskom olovkom plave boje.

Važećim se smatra samo ispravno popunjen Pasoš, odnosno Pasoš u koji su uneti svi podaci propisani ovim pravilnikom,

Svaki pas ili mačka ima samo jedan Pasoš izdat u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 15.

Izgled Pasoša dat je u Prilogu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pasoš štampa se dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku, na papiru plave boje (PANTONE REFLEX BLUE), veličine 100 mm h 152 mm, sa odštampanim ISO kodom Republike Srbije, u skladu sa ISO standardom 3166, kao i sa serijskim brojem.

Pasoš sadrži sledeće podatke:

1) o vlasniku, odnosno držaocu (ime i prezime, adresa poštanski broj, grad, zemlja, JMBG);

2) opis životinje (ime, vrsta, rasa, pol, datum rođenja, boja i tip dlake);

3) o obeležavanju životinje (broj mikročipa, datum obeležavanja, lokacija mikročipa, naziv veterinarske stanice/ambulante koja je izvršila obeležavanje, ime i prezime veterinara koji je izvršio obeležavanje);

4) o vakcinaciji protiv besnila (proizvođač vakcine i naziv vakcine, serijski broj vakcine, datum vakcinacije i datum do koga važi vakcinacija, potpis i pečat veterinara);

5) o rezultatima serološkog ispitivanja na besnilo;

6) o tretmanima protiv krpelja (proizvođač i naziv proizvoda kojim je tretirana životinja, datum i vreme, potpis i pečat veterinara);

7) o tretmanima protiv pantljičare (proizvođač i naziv leka, datum i vreme, potpis i pečat veterinara);

8) o vakcinacijama protiv drugih bolesti (proizvođač i naziv vakcine, serijski broj, datum vakcinacije i datum do kog važi vakcinacija, potpis i pečat veterinara);

9) o kliničkim pregledima (izjava da su pas ili mačka u dobrom zdravstvenom stanju i sposobni za prevoz do odredišnog mesta, datum, potpis i pečat veterinara);

10) o izdavanju Pasoša (ime i prezime veterinara, sa datumom, potpisom i pečatom, ime i prezime vlasnika, odnosno držaoca psa ili mačke, sa datumom i potpisom);

11) ostalom.

Član 16.

Pasoš prati svako kretanje psa ili mačke od rođenja do uginuća.

U slučaju uginuća vlasnik, odnosno držalac u roku od sedam dana prijavljuje uginuće psa ili mačke i Pasoš vraća ovlašćenom obeleživaču radi odjave iz Centrale baze i poništenja Pasoša, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Član 17 .

Ako su pas ili mačka uvezeni u Republiku Srbiju iz zemalja članica Evropske unije ili ako pas ili mačka poseduju Pasoš koji je izdat u skladu sa propisima Evropske unije ne izdaje se novi Pasoš.

Član 18.

Ako dođe do promene vlasnika, odnosno držaoca psa ili mačke novi vlasnik, odnosno držalac o tome obaveštava ovlašćenog obeleživača koji tu promenu evidentira u Centralnoj bazi i upisuje u Pasoš.

Član 19.

U slučaju oštećenja ili nestanka Pasoša vlasnik, odnosno držalac o tome obaveštava ovlašćenog obeleživača u roku od sedam dana, radi izdavanja novog Pasoša.

Novi Pasoš nosi oznaku „duplikat”, a ostali podaci ostaju nepromenjeni.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i sadržini potvrde o vakcinaciji protiv besnila pasa i mačaka, kao i sadržini evidencije o vakcinisanim psima i mačkama(,,Službeni glasnik RS”, broj 62/07) i Pravilnik o obeležavanju pasa i vođenju evidencije o obeleženim psima (,,Službeni glasnik RS”, br. 115/05 i 33/07).

Član 21.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj: 110-00-71/2012-09 MINISTAR

U Beogradu, 22. marta. 2012. godine Dušan Petrović